SK

O nás

Na území Slanského mikroregiónu pôsobí Združenie obcí Slanského mikroregiónu, ktoré vzniklo ako orgán zastupujúci obce mikroregiónu voči miestnym, národným a medzinárodným inštitúciám a subjektom. Je záujmovým združením založeným na presadzovanie postavenia a práv obcí Slanského mikroregiónu s ohľadom na záujmy a potreby občanov týchto obcí v súlade s ustanoveniami § 20b Zákona SNR číslo 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Sídlom združenia je obec Slanec.

Predsedom Združenia obcí Slanského mikroregiónu je v súčasnosti starostka obce Kalša Ing. Gabriela Ivaňáková.

Riadnymi členmi Združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí:

Blažice Bohdanovce Kalša Nižný Čaj Nový Salaš Rákoš Ruskov Slanec Slančík Slanská Huta Slanské Nové Mesto Vyšný Čaj 

 

Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter. Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.


Aktivity združenia majú za cieľ:
- riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
- riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia
- spoluprácu pri organizovaní kultúrno - spoločenských akcií
- spoluprácu s mimovládnymi organizáciami
- výmenu skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí
- cezhraničnú spoluprácu s obcami maďarských mikroregiónov